Miljömål

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

På Stamnäs Entreprenad tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Våra övergripande miljömål

Stamnäs Entreprenad har satt upp långsiktiga miljö- och klimatmål:

  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet
  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
skogen

Vi har valt att lägga stort fokus vid Avfall, resurshantering och biologisk mångfald.

Vår målsättning är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material, en ansvarsfull hantering av restprodukter och markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Effektiv användning av material

Bygg- och anläggningsverksamhet genererar stora mängder restprodukter. Vår målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, dels genom att minska uppkomsten av avfall, dels genom att ta tillvara och återanvända det som är möjligt. Materialeffektivisering bidrar även till att minska koldioxidutsläppen då såväl tillverkning av material som avfallshantering kräver energi.

Det som är restprodukter för en part kan mycket väl vara råvaror för en annan. Samarbeten med övriga aktörer längs värdekedjan och i branschen är därför grundläggande för att utveckla cirkulära flöden och en mer effektiv materialanvändning.

Ansvarsfull hantering av restprodukter

Utgångspunkten för oss är att alla restprodukter, oavsett källa och beståndsdelar, ska hanteras miljömässigt korrekt och tas om hand med hänsyn till de lagar, regler och branschöverenskommelser som gäller. Den största mängden restprodukter uppstår inom affärsområde Anläggning, framför allt i form av fyllnadsmassor, samt inom affärsområde Bygg i form av blandat och brännbart avfall och fyllnadsmassor.

För att förhindra uppkomsten av avfall arbetar vi för att med större precision kunna beräkna vilka mängder material och massor som behövs i produktionen. Inom anläggningsverksamheten utgör fyllnadsmassor ett prioriterat område.

Överskottsmassor klassas, beroende på hanteringsmöjligheter, antingen som avfall eller resurs. Vi har tagit fram ett arbetssätt för hantering av de massor som uppstår, tas emot eller lämnar ett arbetsområde. Det hjälper oss att minska spridningen av oönskade ämnen samt öka möjligheten för återvinning och återanvändning av massor.

Markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald

Biologisk mångfald innebär en variation inom arter, mellan arter och olika typer av livsmiljöer på jorden. En stor biologisk mångfald är avgörande inte bara för djuren och växternas egen överlevnad, utan också för människans välfärd, då det t ex är insekterna som säkerställer våra skördar genom pollinering.

Innan vi startar en grävning låter vi alltid experter göra en naturvärdesbedömning på plats, och vi stämmer av med ArtDatabanken, naturvårdsintressen och gällande bestämmelser. Då vet vi vad vi har att ta hänsyn till.